Commonwealth Bank of Australia
1918, 1 Pound
1923, 1/2 Sovereign
1924, 5 Pounds
1927, 1 Pound (c)
1939, 10 Shillings
1942, 1 Pound
1952, 1 Pound
1952, 10 Shillings
1953, 1 Pound
1954, 5 Pounds
1954, 10 Pounds
1954, 10 Shillings
1961, 1 Pound